Filmstaden låter kundinsikter få styra framtidens Bio-webb

Rebel and Bird har genom åren genomfört en lång rad projekt inom många olika områden på Filmstaden. Idag har Rebel and Bird både ett strategiskt och ett operativt samarbete med Filmstaden och vi är involverade i det ständiga förbättringsarbetet som pågår varje dag hos Filmstaden. Ett arbete som fokuserar på att göra både Filmstadens kunder och Filmstadens verksamhet så nöjda som möjligt.

Under våren och hösten 2022 har Filmstaden och Rebel and Bird genomfört ett gediget insiktsarbete tillsammans. Ett arbete som syftar till att skapa en bättre förståelse för kundernas behov, drivkrafter och önskemål, samt vilka förväntningar som finns på en modern webbplats 2023. Detta har även skapat samsyn inom Filmstadens organisation kring vilka behov och drivkrafter ute hos kunderna som är viktiga att tillgodose. 

”Filmstadens nuvarande webb börjar nå slutet av sin livstid. Mycket har hänt sedan den lanserades och vi ville ta reda på hur våra gästers digitala behov ser ut idag för att säkerställa att dessa tillgodoses i den nya webben. Samarbetet med Rebel and Bird har varit en smidig och enkel resa – de tog ansvar för att driva arbetet framåt, hålla fokus på användaren, utmana oss under processen och slutligen att förankra slutresultatet i vår organisation. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Det gav oss många nya insikter och bekräftade också redan existerande hypoteser. Arbetet ligger nu till grund för designarbetet vi gör för vår nya webbplats.”, Jennie Granbom, Head of Digital på Filmstaden.

Ökad konvertering med kundens behov i fokus 

Ett av Filmstadens självklara mål är att öka biljettförsäljningen via digitala kanaler. För skapa förutsättningar för en sådan målsättning har vi fokuserat på hur den digitala upplevelsen kan förbättras baserat på kundernas behov, samt fokuserat på att förmedla bioupplevelsens förträfflighet. Arbetet har tagit avstamp i Rebel and Birds strukturkapital inom tjänstedesign. Vi har använt processer och metoder som hjälper oss att generera insikter kring Filmstadens kunder. Vidare så genomfördes ett antal idégenerering-workshops tillsammans med Filmstaden för att samla in innovativa lösningar och prioritera dessa för att möta både kundernas och affärens behov.

Slutleveransen bestod i kundinsikter, kundresa, designkoncept, en prototyp, affärsmål och en handlingsplan.